Illbruck
Tot 1 januari 2021:

De EPC-norm

Direct advies

Jesper van de Laak
Technical Manager

Wat is de EPC-Norm? (tot januari 2021, daarna BENG)

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van een nieuwbouw aangeeft. Nieuwe gebouwen moeten op het gebied van energiezuinigheid aan bepaalde eisen voldoen. Dit wordt uitgedrukt in de EPC-norm. Hoe energiezuiniger het gebouw, hoe lager de EPC. De EPC wordt berekend met de bepalingsmethode EPG (NEN 7120). Met NEN 7120 kan energiebesparende maatregelen voor nieuw- en verbouw berekend worden en een keuze gemaakt worden tussen de verschillende maatregelen. De gemaakte berekeningen worden ingevoerd in EPG software. Dit wordt soms door een architect, maar vaker door een bouwkundig adviesbureau gedaan.

Woningbouw 2006 2011 2015
0,8 0,6 0,4
Utiliteitsgebouwen 2006 2011 2015
Bijeenkomstfunctie 2,2 2 1,1
Kantoorfunctie 1,5 1,1 0,8
Gezondheidszorgfuncties overig 1,5 1 0,8
Gezondheidszorgfunctie met slaapfunctie 3,6 2,6 1,8
Logiesfunctie in logiesgebouw 1,9 1,8 1
Sportfunctie 1,8 1,8 0,9
Onderwijsfunctie 1,4 1,3 0,7
Winkelfunctie 3,4 2,6 1,7
Overheid 2011 2015 2018
1,1 50% 2007 0

Wat is een qv;10-waarde?

De luchtdoorlatendheid (aangeduid met qv;10) is de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via de kieren en naden die zich in de gebouwschil bevinden bij een drukverschil van 10 Pascal (uitgedrukt in dm3/s of dm3/s.m2 vloeroppervlakte). Oftewel: dit is de ongewenste luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die door andere openingen gaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen.

 

De luchtdoorlatendheid mag conform het Bouwbesluit niet meer zijn dan 200 dm³/s bij 10 Pascal (Pa). Met deze huidige minimale eis verdwijnt er echter een grote hoeveelheid lucht via de gebouwschil en dit is ongewenst. Daarom wordt in de EPC-berekening een waarde voor de luchtdichtheid opgegeven: de qv;10 . De uitkomst van deze waarde is altijd lager, en dus strenger, dan in het Bouwbesluit staat. Bij écht energiezuinige woningen wordt deze waarde alleen nog maar lager.

Luchtdichtheidsklassen

In Nederland wordt de luchtdichtheid uitgedrukt in drie klassen.

Klasse 1: Basis

Klasse 1 wordt als basisklasse aangeduid en moet als ondergrens worden beschouwd. Deze klasse voldoet aan het Bouwbesluit, en heeft verder geen bijzondere eisen. Klasse 1 komt tegenwoordig in de uitvoerende bouw vrijwel niet meer voor.

Klasse 2: Goed

Klasse 2 wordt als goed aangeduid en dient als standaard (ondergrens) voor woongebouwen en woningen. Deze klasse voldoet aan de eisen voor energiezuinig bouwen en wordt gezien als de gewenste huidige standaard. Klasse 2 voldoet in de huidige bouwpraktijk voor nieuwbouwwoningen.

Klasse 3: Uitstekend

Klasse 3 wordt als uitstekend aangeduid en is de ondergrens voor het Passiefhuisconcept en voor energieneutraal bouwen. Om deze klasse te behalen zijn extra eisen nodig. Klasse 3 moet voor Passief Bouwen aangehouden worden.

Relatie tussen luchtdichtheidsklassen en de in de EPC in te voeren qv;10-waarde (bron NEN 2687)

Wet- en regelgeving

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen, minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen hier onder. Het Bouwbesluit wordt als zeer complex ervaren door de grote hoeveelheid bouwregels en de relatie tussen deze regels. De juridische schrijfwijze maakt het lezen ervan lastig.

De belangrijkste normen

Norm Toelichting
NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
Bepalingsmethode voor nieuwbouw
NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen
Meetmethode
NEN 2687 Luchtdoorlatendheid van woningen
Eisen, zolang EPC van toepassing is
NEN 2690 Luchtdoorlatendheid van gebouwen
Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning, zolang EPC van toepassing is
NEN 2778 Vochtwering in gebouwen
Bepalingsmethode
NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen
Bepalingsmethode, zolang EPC van toepassing is
NEN 8087 Ventilatie van gebouwen
Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
NEN 8088 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen. Deel 1: Rekenmethode, zolang EPC van toepassing is